ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ>ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ

ಹಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್

ಐಪಿಎಲ್ ಮನೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಲೇಸರ್ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ

ಸಮಯ: 2021-08-05 ಹಿಟ್ಸ್: 8

It is better to konw about the advantages and disadvantages of IPL home use hair removal device before you buy it. In order to find if the instrucment is helpful to you. There is no doubt that laser hair removal has many advantages. Here I made a list of it that you should consider and understand.

1

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • IPL laser home use hair removal devices cost less than regular visits to a beauty salon. By paying once, you do not have to pay monthly of treatment fee any more.
  • It will help you to save budget. Although the laser hair removal of the beauty salon is the most effective method, but it needs to be repeated treatment almost every month. Hair removal in beauty salon is quite expensive, ಮತ್ತು adding a beauty salon bill to your daily expenses can be a challenge for your family budget. It can save your money and you don't need to spend a lot of time going to the beauty salon later if you buy the IPL laser hair removal device.
  • Removing hair with an IPL home use hair removal device is less painful than waxing.
  • If you want to go to holiday but too busy to remove hair before. It dose not matter. The device is very easy to take that it dose not need too much space in you bag or package.
  • The removal time is less than half an hour.

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

  • Using laser device in pregnancy is forbidden.
  • People with diabetes and diseases should avoid using laser devices.
  • The laser can damage your skin if you ignore the instruction and use the device incorrectly.